Next Full Moon for Bou Tlelis, Oran, Algeria

Location: Bou Tlelis, Oran, Algeria (Africa/Algiers - (CET), UTC+01:00). Wrong Location?

When is the next full moon?

TODAY: Wednesday, April 14, 2021

Next full moon: Tuesday, April 27, 2021 - 4:33:04 (CET), UTC+01:00

• Countdown to next full moon:

Next full moon schedule for Bou Tlelis, Oran, Algeria

Month
Full Moon
New Moon
Full Moon Name
Full Moon for Apr 2021

Apr 27, 2021

4:33:04

New Moon for Apr 2021

Apr 12, 2021

3:32:56

Full Pink Moon

Full Moon for May 2021

May 26, 2021

12:14:51

New Moon for May 2021

May 11, 2021

20:01:33

Full Flower Moon

Full Moon for Jun 2021

Jun 24, 2021

19:40:14

New Moon for Jun 2021

Jun 10, 2021

11:54:05

Full Strawberry Moon

Full Moon for Jul 2021

Jul 24, 2021

3:37:27

New Moon for Jul 2021

Jul 10, 2021

2:17:43

Full Buck Moon

Full Moon for Aug 2021

Aug 22, 2021

13:02:15

New Moon for Aug 2021

Aug 8, 2021

14:50:46

Full Sturgeon Moon

Full Moon for Sep 2021

Sep 21, 2021

0:54:44

New Moon for Sep 2021

Sep 7, 2021

1:52:01

Full Corn Moon

Full Moon for Oct 2021

Oct 20, 2021

15:57:41

New Moon for Oct 2021

Oct 6, 2021

12:05:44

Full Hunter’s Moon

Full Moon for Nov 2021

Nov 19, 2021

9:59:41

New Moon for Nov 2021

Nov 4, 2021

22:15:26

Full Beaver Moon

Full Moon for Dec 2021

Dec 19, 2021

5:37:58

New Moon for Dec 2021

Dec 4, 2021

8:44:30

Full Cold Moon

Full Moon for Jan 2022

Jan 18, 2022

0:51:09

New Moon for Jan 2022

Jan 2, 2022

19:35:49

Full Wolf Moon

Full Moon for Feb 2022

Feb 16, 2022

17:59:41

New Moon for Feb 2022

Feb 1, 2022

6:49:10

Full Snow Moon

Full Moon for Mar 2022

Mar 18, 2022

8:20:37

New Moon for Mar 2022

Mar 2, 2022

18:38:16

Full Worm Moon

Your Comment